Wielka Loteria Urodzinowa

Wielka
Loteria Urodzinowa

zakończyła się 30 kwietnia.
Losowanie nagród specjalnych - bonów Apart - 8 maja.

Zasady

1

W terminie od 1.03 do 30.04.2017 r. kup opakowanie promocyjne
lub
W loterii biorą udział opakowania promocyjne ze specjalnym nadrukiem i kodem promocyjnym umieszczonym w środku opakowania, na zdrapce.

2

Pomiędzy 2.03 a 30.04.2017 r. wypełnij formularz dostępny w zakładce „WEŹ UDZIAŁ”. Wpisz dane, wyraź zgody i zarejestruj kod ze zdrapki.

3

Zweryfikuj poprawność wpisanych danych i kliknij przycisk „WYŚLIJ”. Poczekaj na informację czy wygrałeś nagrodę.

Pamiętaj: 1 kod = 1 zgłoszenie.
Koniecznie zachowaj wszystkie zgłoszone opakowania promocyjne ze zdrapkami.
Jeżeli do kodu, który zgłosisz, nie została przypisana nagroda główna – Fiat 500, masz szansę wygrać nagrodę dodatkową – bon Apart o wartości 500 zł.
Losowanie nagród dodatkowych – 8 maja 2017 roku.

POWODZENIA!

Regulamin loterii

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
"Wielka Loteria Urodzinowa"

 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ

  Loteria promocyjna, zwana dalej „Loterią”, organizowana jest pod nazwą „Wielka Loteria Urodzinowa”.

 2. NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO LOTERIĘ

  Organizatorem Loterii jest Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302412, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP 521-347-77-05, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. NAZWA ORGANU, KTÓRY WYDAŁ ZEZWOLENIE

  Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. DEFINICJE

  Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Loteria - znaczenie nadano w pkt. 1;
  • Organizator - znaczenie nadano w pkt. 2;
  • Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Loterii;
  • Produkt Promocyjny - każdy z produktów oznaczonych promocyjnym nadrukiem, informującym o Wielkiej Promocji Urodzinowej, których nabycie uprawnia do udziału w Loterii, a mianowicie:
   • Raffaello 150 g - wyłącznie opakowania oznaczone promocyjnym nadrukiem,
   • Raffaello 230 g - wyłącznie opakowania oznaczone promocyjnym nadrukiem;
  • Kod - kod alfanumeryczny, składający się z 12 znaków;
  • Zdrapka z Kodem - kupon zawierający Kod. Kod jest wydrukowany na kuponie w polu zdrapki pokrytym farbą ochronną. Kod jest zakryty przez pole zdrapki. Zdrapka z Kodem na odwrocie jest opisana zwrotem „Kod promocyjny" i jest zafoliowana. Zdrapka z Kodem znajduje się wyłącznie w opakowaniach Produktów Promocyjnych na ich spodzie;
  • Zgłoszenie - pojedynczy unikatowy Kod ze Zdrapki z Kodem z opakowania Produktu Promocyjnego, zgłoszony do Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej w sposób opisany w pkt. 5.1 e);
  • Transakcja - zakup, co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego, dokonany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniająca warunki wskazane w pkt. 5.1;
  • Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych - okres od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Transakcji, które uprawniają do wzięcia udziału w Loterii;
  • Okres Zgłoszeń do Loterii - okres od dnia 2 marca 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń do Loterii;
  • Okres Loterii - okres od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 6 września 2017 roku, obejmujący Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  • Laureaci - Uczestnicy będący zwycięzcami Loterii;
  • Komisja - znaczenie nadano w pkt. 10.1;
 5. ZASADY PROWADZENIA LOTERII
  1. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
   1. a) ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. b) nabywa co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,
   3. c) w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych zakupi, co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny,
   4. d) zachowa Zdrapkę z Kodem oraz opakowanie Produktu Promocyjnego. Zdrapkę z Kodem oraz Opakowanie Produktu Promocyjnego należy przechowywać do celów weryfikacji Zgłoszenia oraz wydania nagrody. Jedna Zdrapka z Kodem oraz jedno Opakowanie Produktu Promocyjnego upoważnia do jednego Zgłoszenia w Loterii,
   5. e) dokona prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii poprzez:
    • zarejestrowanie się w Okresie Zgłoszeń do Loterii na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl poprzez wypełnienie dostępnego na tej stronie formularza zgłoszeniowego. Formularz obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika, wiek Uczestnika, wskazanie Produktu Promocyjnego zakupionego przez Uczestnika oraz wpisanie Kodu ze Zdrapki z Kodem,
    • wyrażenie zgody na:
     1. postanowienia Regulaminu
     2. przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią,
     3. otrzymywanie drogą elektroniczną informacji przewidzianych Regulaminem Loterii na udostępniony przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, oraz
     4. używanie przez Organizatora Loterii telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o nagrodzie wygranej w Loterii na adres e-mail oraz numer telefonu, który Uczestnik podał w Zgłoszeniu do Loterii, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489).
     5. poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udzielenie zgód, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz brak ich złożenia uniemożliwi mu wzięcie udziału w Loterii, uzyskanie informacji o nagrodzie wygranej w Loterii oraz otrzymanie nagrody w Loterii,

    • wysłanie (kliknięcie w przycisk „Wyślij”) formularza zgłoszeniowego.
   Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia, z którego dokonano Zgłoszenia, komunikatu o przyjęciu Zgłoszenia oraz informacji czy do jego Kodu jest przypisana nagroda główna czy nie. Równocześnie w przypadku przypisania nagrody głównej do zgłoszonego Kodu, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wysyłana jest bezpłatna informacja o wygranej wraz z opisem, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nagrodę.
  2. Zgłoszenia nieprawidłowe to Zgłoszenia niespełniające wymogów podanych w pkt. 5.1.oraz:
   • dokonane poza Okresem Zgłoszeń do Loterii,
   • obejmujące Transakcje dokonane poza Okresem Sprzedaży Produktów Promocyjnych,
   • nie zawierające danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym, tj: imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego Uczestnika, wieku Uczestnika, wskazania Produktu Promocyjnego zakupionego przez Uczestnika oraz podania Kodu ze Zdrapki z Kodem,
   • nie zawierające zgód, o których mowa w pkt. 5.1. e) i, ii, iii, iv Regulaminu, poprzez brak zaznaczenia odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl.

   Zgłoszenia nieprawidłowe nie biorą udziału w Loterii.

  3. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów Promocyjnych i przysłać dowolną liczbę Zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że jeden Kod stanowi jedno Zgłoszenie. Uczestnik może zgłosić ten sam Kod tylko jeden raz do Loterii. W przypadku zgłoszenia więcej, niż jeden raz tego samego Kodu, pod uwagę brane jest wyłącznie pierwsze Zgłoszenie. Organizator dopuszcza możliwość Zgłoszenia z tego samego numeru IP maksymalnie 3 różnych Kodów w trakcie każdego dnia Okresu Zgłoszeń do Loterii. W przypadku stwierdzenia większej liczby Zgłoszeń z tego samego numeru IP, pod uwagę będą brane wyłącznie trzy pierwsze Zgłoszenia w każdym z dni Okresu Zgłoszeń do Loterii.
  4. W Loterii nie mogą brać udziału ani otrzymać nagrody pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia Loterii, w tym losowania, członkowie władz i pracownicy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. i Ferrero Polska Sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.
 6. OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANA JEST LOTERIA

  Loteria przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. OKRES SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH, OKRES ZGŁOSZEŃ DO LOTERII, OKRES LOTERII
  1. Dokonywanie Transakcji, uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, trwa w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
  2. Dokonywanie Zgłoszeń do Loterii trwa w Okresie Zgłoszeń do Loterii, tj. od dnia 2 marca 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
  3. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 marca 2017 roku, a kończy w dniu 6 września 2017 roku, przy czym okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji (Okres Loterii). Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
 8. WARTOŚĆ PULI NAGRÓD I RODZAJE NAGRÓD W LOTERII
  1. W Loterii przyznawane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):
   1. a) 25 nagród głównych (dalej: „Nagroda główna”), w skład każdej Nagrody głównej wchodzi:
    • Samochód osobowy marki Fiat 500 o wartości brutto 43700,00 zł
    • Pakiet ubezpieczeniowy na okres 1 roku o wartości 2 150,00 zł
    • dodatkowa nagroda pieniężna o wartości brutto 5094,00 zł
   2. b) 100 nagród specjalnych (dalej: „Nagroda specjalna) w postaci bonów podarunkowych do realizacji w sieci sklepów APART. Każda Nagroda specjalna to bon o wartości 500,00 zł brutto.
  2. Łącznie w Loterii jest do wygrania 125 nagród, a łączna wartość puli nagród wynosi 1 323 600,00 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych brutto).
  3. Każdy Uczestnik (jedna osoba biorąca udział w Loterii) ma prawo tylko do jednej Nagrody uzyskanej, jako wygrana w Loterii. W przypadku stwierdzenia przypisania więcej niż jednej Nagrody do tego samego Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody.
  4. Szczegółowy opis zasad przyznawania Nagród opisany jest w pkt. 9.
  5. Nagroda główna wskazana w pkt. 8.1a podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032). Dodatkowa nagroda pieniężna potrącana jest przez Organizatora przed wydaniem nagrody rzeczowej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości elementów wchodzących w skład nagrody.
 9. SPOSÓB PROWADZENIA LOTERII, MIEJSCE I TERMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD GŁÓWNYCH ORAZ LOSOWANIA NAGRÓD SPECJALNYCH
  1. W dniu rozpoczęcia Loterii Organizator pod nadzorem Komisji sporządza listę kodów, którym są przypisywane Nagrody główne. Lista jest sporządzona na podstawie losowania liczb porządkowych. Do każdego Kodu w bazie Kodów przypisana jest liczba porządkowa. Łącznie losowanych jest 25 liczb spośród liczb porządkowych, którym przyporządkowane są wygrywające Kody. Losowanie odbywa się w siedzibie Organizatora. Z przebiegu losowania jest sporządzony protokół, a wylosowane kody są zabezpieczone i wprowadzone do systemu. Uczestnik jest automatycznie powiadomiony o wygranej po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia.
  2. Przyznanie Nagród głównych jest zgodne z następującą procedurą:
   • po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia Uczestnik informowany jest o wygranej bądź jej braku poprzez wyświetlenie się na ekranie urządzenia, z którego Uczestnik dokonuje Zgłoszenia, komunikatu. Informacja o wygranej wyświetla się wyłącznie w sytuacji, gdy Uczestnik zgłosił Kod, do którego przypisana jest Nagroda główna;
   • w Loterii jest zdefiniowanych 25 Kodów z przyznaną Nagrodą główną
  3. Losowanie Nagród specjalnych w ramach Loterii odbywa się w siedzibie Organizatora w dniu 8 maja 2017 r. spośród wszystkich Zgłoszeń, do których nie została przypisana Nagroda główna i które zostały prawidłowo dokonane w Okresie Zgłoszeń do Loterii tj. od dnia 2 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r., za pomocą formularza na stronie www.raffaello25lat.pl.
  4. Nagrody specjalne losowane są wśród wszystkich Uczestników, którzy spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Loterii wymienione w pkt. 5.1 i do których nie została przypisana Nagroda główna, według następującej zasady: w pierwszej kolejności spośród wszystkich prawidłowych i spełniających warunki opisane powyżej Zgłoszeń dokonanych w Okresie Zgłoszeń do Loterii jest losowanych 100 Laureatów Nagrody specjalnej. Następnie z wyłączeniem losów Laureatów Nagrody specjalnej, jest losowanych 100 Uczestników na listę rezerwową, odpowiednio po jednym Uczestniku do każdej Nagrody specjalnej.

   Losowanie Nagród specjalnych w Loterii dokonywane jest ręcznie w następujący sposób: do każdego prawidłowego i spełniającego warunki opisane w pkt 9.4 Zgłoszenia do udziału w Loterii jest przypisana liczba porządkowa. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę losów – losy zawierają liczby porządkowe przypisane do danego Zgłoszenia uprawnionego do losowania. Losowanie Nagród specjalnych odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów. Komisja dokonuje wyboru osoby dokonującej losowania. Z losowania sporządzany jest pisemny protokół, który jest udostępniany każdemu zainteresowanemu Uczestnikowi w siedzibie Organizatora.
 10. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII
  1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia i przebiegiem Loterii, w tym udzielaniem informacji na temat Loterii, przeprowadzeniem losowania, przyznaniem Nagród, sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii działająca na podstawie wydanego przez Organizatora Regulaminu, zwana dalej „Komisją”, w składzie:
   • a) przewodniczący Komisji;
   • b) wiceprzewodniczący Komisji;
   • c) członek Komisji.
  2. Komisja sporządza pisemne protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach Loterii, w tym z przebiegu losowania Nagród w Loterii, które podpisują wszyscy członkowie Komisji.
  3. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat Loterii.
  4. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe uprawniające ją do nadzorowania przebiegu Loterii, wydane przez Ministra Finansów.
  5. Komisja działa w oparciu o regulamin wydany przez Organizatora.
 11. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
  1. Wyniki Loterii zawierające imię, pierwsze sześć cyfr numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu, są podane na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl i są publikowane po przeprowadzeniu procesu weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11.2. – 11.11. poniżej.
  2. Laureaci Nagród głównych w Loterii są informowani o wygranej przypisanej do Zgłoszenia komunikatem wyświetlanym niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia oraz poprzez bezpłatną wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, a także telefonicznie na numer podany w Zgłoszeniu. Laureaci Nagród specjalnych są informowani telefonicznie na numer telefonu podany w Zgłoszeniu oraz poprzez bezpłatną wiadomość e-mail, wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. W wysłanej informacji drogą mailową do Laureatów oraz w rozmowie telefonicznej z Laureatami Nagród, Laureaci proszeni są o przesłanie:
   1. a) oryginału opakowania Produktu Promocyjnego uprawniającego do otrzymania Nagrody;
   2. b) oryginalnej Zdrapki z Kodem z nadrukowanym zwycięskim Kodem;
   3. c) danych osobowych - imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, a w przypadku Laureatów Nagród głównych także: numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego;
   4. d) numeru telefonu – podanego w Zgłoszeniu do Loterii;
   5. e) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody głównej lub Załącznik nr 2 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody specjalnej.
  3. Informacja o Nagrodzie głównej jest przekazana niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia poprzez wyświetlenie się komunikatu na ekranie urządzenia, z którego Uczestnik dokonuje Zgłoszenia. Informacja mailowa i telefoniczna o Nagrodzie głównej są przekazane w ciągu 2 dni roboczych (przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z pominięciem dni świątecznych) licząc od dnia następnego po dniu, w którym dokonano Zgłoszenia, do którego została przypisana Nagroda główna. W tym czasie Organizator dokonuje wysyłki maila na adres mailowy podany w Zgłoszeniu oraz dokonuje 3 prób kontaktu telefonicznego dziennie z Laureatem, minimum 5 sygnałów ciągłych (niewskazujących na zajęcie linii telefonicznej) na numer telefonu, który podano w Zgłoszeniu do Loterii (maksymalnie 6 prób w ciągu 2 dni roboczych). Przez nieudaną próbę połączenia telefonicznego z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów ciągłych, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z Laureatem w danym dniu, Organizator podejmuje próbę kontaktu telefonicznego w kolejnym dniu roboczym (maksymalnie 6 prób w ciągu 2 dni roboczych).
  4. Informacja mailowa i telefoniczna o Nagrodzie specjalnej są przekazane w ciągu 2 dni roboczych (przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z pominięciem dni świątecznych) licząc od dnia następnego po dniu, losowania Nagród specjalnych. W tym czasie Organizator dokonuje wysyłki maila na adres mailowy podany w Zgłoszeniu oraz dokonuje 3 prób kontaktu telefonicznego dziennie z Laureatem, minimum 5 sygnałów ciągłych (niewskazujących na zajęcie linii telefonicznej) na numer telefonu, który podano w Zgłoszeniu do Loterii (maksymalnie 6 prób w ciągu 2 dni roboczych). Przez nieudaną próbę połączenia telefonicznego z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów ciągłych, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z Laureatem w danym dniu, Organizator podejmuje próbę kontaktu telefonicznego w kolejnym dniu roboczym (maksymalnie 6 prób w ciągu 2 dni roboczych).
  5. Brak kontaktu z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Loterii, w terminach opisanych powyżej, skutkuje utratą prawa do Nagrody.
  6. W stosunku do Uczestników z listy rezerwowej podejmowana jest taka sama procedura jak opisana w pkt 11.4.
  7. Laureat, który otrzyma informację o Nagrodzie, posiada oryginał Zdrapki z Kodem z nadrukowanym zwycięskim Kodem oraz oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego uprawniające do otrzymania Nagrody oraz spełnia warunki określone w Regulaminie musi przekazać zwrotnie na adres wskazany poniżej dane wraz z oryginałem Zdrapki z nadrukowanym zwycięskim Kodem oraz oryginalnym opakowaniem Produktu Promocyjnego, o których mowa w pkt. 11 ust. 2 pkt a)-e) Regulaminu:

   Adres dostarczenia:

   Unlimited Sp. z o.o.
   Ul. Włodarzewska 45D
   02-384 Warszawa
   z dopiskiem ”Wielka Loteria Urodzinowa”

   Dane wraz z oryginałem Zdrapki z Kodem z nadrukowanym zwycięskim Kodem oraz oryginalnym opakowaniem Produktu Promocyjnego muszą wpłynąć do Organizatora w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia Laureata telefonicznie o przyznanym prawie do nagrody zgodnie z pkt. 11.3 (w przypadku Laureata Nagrody głównej) lub 11.4 (w przypadku Laureata Nagrody specjalnej) powyżej. Oryginał Zdrapki z nadrukowanym zwycięskim Kodem oraz oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego i dane, o których mowa powyżej, powinny zostać przesłane drogą pocztową (list polecony) lub przesyłką kurierską, bądź dostarczone przez Laureata lub upoważnioną przez niego osobę do siedziby Organizatora (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 17.00).
  8. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:
   1. a) nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie danych i oryginału Zdrapki z Kodem z nadrukowanym zwycięskim Kodem oraz oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt. 11.2.;
   2. b) przesłania lub dostarczenia Zdrapki z Kodem z nadrukowanym zwycięskim Kodem, która jest zniszczona lub Kod jest nieczytelny;
   3. c) niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.

   4. W każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez bezpłatną wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
  9. W przypadku wątpliwości dotyczących Loterii rozstrzyga je Komisja. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych w pkt. 13.
  10. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Laureata Nagrody głównej z powodów opisanych w pkt. 8.3. lub 11.8., przypadająca na niego Nagroda zostaje niewydana.
  11. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Laureata Nagrody specjalnej z powodów opisanych w pkt. 8.3 lub 11.8 Nagroda przechodzi na Uczestnika, który został wylosowany na liście rezerwowej. Osoba nabywająca prawo do Nagrody informowana jest o tym fakcie przez Organizatora w sposób opisany powyżej w pkt.11.4. W przypadku, gdy Uczestnik rezerwowy traci prawo do otrzymania Nagrody na warunkach opisanych w pkt 11.8, przypadająca na niego Nagroda zostaje niewydana.
  12. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  13. Organizator wskazuje, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej w niniejszym rozdziale.
 12. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD
  1. Nagroda główna wydawana jest po uprzednim przekazaniu Laureatowi dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu. Dokumenty przesłane są przesyłką kurierską, za zwrotnym dokumentem potwierdzającym odbiór. Wśród przesłanych dokumentów znajduje się oryginał faktury zakupu Nagrody głównej, który musi być zwrócony Organizatorowi w dniu wydania Nagrody głównej. Termin wydania Nagrody głównej uzgodniony jest z Laureatem, jednak wydanie następuje nie później niż do dnia 31 lipca 2017 roku. Nagroda główna wydana jest w salonie dealera samochodów marki Fiat na terenie Warszawy. Wszelkie koszty związane z odbiorem, rejestracją, eksploatacją nagrody ponosi Laureat.
  2. Nagrody specjalne przesyłane są Laureatom przesyłką kurierską nie później niż do dnia 31 lipca 2017 roku. O terminie wydania Nagrody specjalnej każdy z Laureatów powiadamiany jest telefonicznie na numer telefonu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail, które podane są w Zgłoszeniu.
  3. Ostateczny termin wydania wszystkich Nagród w Loterii upływa z dniem 31 lipca 2017 roku.
  4. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego.
  5. W Loterii nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.
  6. W przypadku, gdy:
   1. a) nie doszło do wydania Nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w pkt. 8.3. lub 11.8. oraz wyczerpania listy rezerwowej zgodnie z pkt. 11.11;
   2. b) Laureat odmawia przyjęcia nagrody poprzez:
    • przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia nagrody,
    • odmowę przyjęcia przesyłki z nagrodą;
   3. nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora (po wyczerpaniu Uczestników z listy rezerwowej w przypadku Nagród specjalnych).
 13. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI. TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ
  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: 02-384 Warszawa, Włodarzewska 45D, począwszy od daty rozpoczęcia Okresu Loterii (tj. od dnia 1 marca 2017 roku) do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania nagród zgodnie z pkt. 12.3 powyżej (tj. do dnia 31 lipca 2017 roku). O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania, podpis Uczestnika oraz dopisek „Wielka Loteria Urodzinowa”.
  2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 12 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
  3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji Uczestnika lub w przypadku, gdy Uczestnik określił inną formę kontaktu – w sposób odpowiedni do tej formy.
  4. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne.
  5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
 14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Z zastrzeżeniem pkt. 14.2 poniżej, administratorem danych osobowych Uczestników Loterii, podawanych w formularzu zgłoszeniowym jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126. Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), przy ul. Włodarzewskiej 45 D, jest podmiotem, któremu Ferrero powierzyła, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922), w związku z organizacją Loterii, przetwarzanie danych osobowych Uczestników, podawanych przez Uczestników w związku z udziałem w Loterii. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922), oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Loterii.
  2. Administratorem danych osobowych Laureatów Nagrody Głównej i Nagród specjalnych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), oraz danych osobowych Uczestników, w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią, jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego Uczestnika, wiek Uczestnika, a w przypadku Laureatów nagrody specjalnej również adres zamieszkania, a w przypadku Laureatów Nagrody Głównej również PESEL i numer dokumentu tożsamości. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia i uczestnictwa w Loterii, w tym kontaktu z Uczestnikami, wyłonienia Laureatów i wydania nagród w Loterii.
  4. Kompletne wypełnienie formularza z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na warunkach podanych w formularzu, o którym mowa w pkt. 5.1 e) Regulaminu, a także podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Loterii i otrzymania nagrody lub odpowiednio uzyskania zaświadczenia lub rozpatrzenia reklamacji.
  5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora i przesłać je listownie na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora loteria@raffaello25lat.pl, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
  6. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji. W tym celu Uczestnik powinien przesłać stosowną informację do Organizatora, listownie na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora loteria@raffaello25lat.pl, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
  7. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Organizatora. Wycofanie zgody może w szczególności nastąpić poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na adres e-mail Organizatora abiferreropl@ferrero.com, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia dokonanego za pomocą strony www.raffaello25lat.pl, co zostanie potwierdzone komunikatem o przyjęciu Zgłoszenia wyświetlanym na ekranie zgodnie z pkt. 5.1 Regulaminu.
  2. Organizator zgodnie z zapisami art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych jest zobowiązany na żądanie Laureata wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
  3. Przy urządzaniu Loterii Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także na przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz. 380, ze zmianami - „kodeks cywilny”) oraz obowiązujących przepisach prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
  4. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w Okresie Loterii, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl, oraz w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 10:00 a 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze). Na prośbę Uczestnika Regulamin zostanie przesłany pocztą przez Organizatora.
  5. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłaszając udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać zasad Loterii określonych w Regulaminie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl.

Laureaci

1. Grzegorz nr tel.: 660-739-xxx
2. Angelika nr tel.: 791-417-xxx
1. Beata nr tel.: 783-999-xxx
2. Patrycja nr tel.: 571-475-xxx
3. Katarzyna nr tel.: 604-921-xxx
4. Ewelina nr tel.: 511-260-xxx
5. Krystyna nr tel.: 511-010-xxx
6. Anna nr tel.: 664-986-xxx
7. Barbara nr tel.: 796-744-xxx
8. Anna nr tel.: 795-719-xxx
9. Karolina nr tel.: 662-066-xxx
10. Marta nr tel.: 660-915-xxx
11. Klaudia nr tel.: 508-258-xxx
12. Beata nr tel.: 505-434-xxx
13. Klaudia nr tel.: 782-216-xxx
14. Paulina nr tel.: 783-465-xxx
15. Klaudia nr tel.: 532-710-xxx
16. Dariusz nr tel.: 607-670-xxx
17. Marta nr tel.: 691-330-xxx
18. Sabina nr tel.: 534-503-xxx
19. Tomasz nr tel.: 600-360-xxx
20. Ewa nr tel.: 609-683-xxx
21. Marta nr tel.: 509-856-xxx
22. Jacek nr tel.: 696-024-xxx
23. Izabela nr tel.: 691-578-xxx
24. Ewa nr tel.: 509-970-xxx
25. Dmytro nr tel.: 690-088-xxx
26. Wioleta nr tel.: 667-272-xxx
27. Joanna nr tel.: 503-372-xxx
28. Dorota nr tel.: 606-745-xxx
29. Justyna nr tel.: 662-402-xxx
30. Natalia nr tel.: 795-734-xxx
31. Kacper nr tel.: 668-197-xxx
32. Natalia nr tel.: 883-102-xxx
33. Anna nr tel.: 722-382-xxx
34. Aleksandra nr tel.: 731-670-xxx
35. Aleksandra nr tel.: 504-778-xxx
36. Agnieszka nr tel.: 517-475-xxx
37. Joanna nr tel.: 509-202-xxx
38. Sylwia nr tel.: 507-820-xxx
39. Alicja nr tel.: 517-518-xxx
40. Violetta nr tel.: 506-879-xxx
41. Natalia nr tel.: 668-805-xxx
42. Joanna nr tel.: 606-678-xxx
43. Angelika nr tel.: 510-346-xxx
44. Kinga nr tel.: 502-778-xxx
45. Elżbieta nr tel.: 601-196-xxx
46. Adam nr tel.: 601-940-xxx
47. Iwona nr tel.: 530-229-xxx
48. Monika nr tel.: 664-350-xxx
49. Wioleta nr tel.: 790-265-xxx
50. Aneta nr tel.: 781-221-xxx
51. Dawid nr tel.: 787-166-xxx
52. Anna nr tel.: 691-803-xxx
53. Kamila nr tel.: 886-921-xxx
54. Anna nr tel.: 698-068-xxx
55. Karolina nr tel.: 665-946-xxx
56. Agnieszka nr tel.: 791-846-xxx
57. Jan nr tel.: 606-766-xxx
58. Aneta nr tel.: 888-155-xxx
59. Renata nr tel.: 501-399-xxx
60. Gabriela nr tel.: 788-057-xxx
61. Jacek nr tel.: 605-767-xxx
62. Barbara nr tel.: 693-048-xxx
63. Halina nr tel.: 508-082-xxx
64. Marta nr tel.: 784-196-xxx
65. Marzena nr tel.: 783-810-xxx
66. Bartosz nr tel.: 608-453-xxx
67. Grzegorz nr tel.: 737-450-xxx
68. Paulina nr tel.: 535-162-xxx
69. Anna nr tel.: 698-785-xxx
70. Mariola nr tel.: 880-255-xxx
71. Anna nr tel.: 508-295-xxx
72. Dorota nr tel.: 571-325-xxx
73. Maciej nr tel.: 793-794-xxx
74. Karolina nr tel.: 669-297-xxx
75. Anna nr tel.: 504-260-xxx
76. Agata nr tel.: 796-529-xxx
77. Marta nr tel.: 533-869-xxx
78. Marek nr tel.: 723-396-xxx
79. Elżbieta nr tel.: 667-353-xxx
80. Hanna nr tel.: 503-475-xxxKontakt

Wszystkie informacje od naszych Klientów są dla nas ważne.
Aby się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz.